Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej


W dniach 09-10 października br. w Krakowie odbywa się pierwsze szkolenie – Programy Polityki Zdrowotnej w ramach projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.


Tematem przewodnim szkolenia jest:

  • przedstawienie i omówienie aktualnego prawodawstwa związanego z systemem opieki zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane ze zdrowiem publicznym;
  • przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu EBM i HTA;
  • przedstawienie sposobó poprawnego wyszukiwania dowodów naukowych użytecznych w tworzeniu projektów PPZ


Drugi dzień szkolenia ma charakter warsztatowy, gdzie prezentowana jest wiedza i tematyka dotycząca:

  • analizy wpływu potencjalnych decyzji z zakresu zdrowia publicznego na funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia w Polsce;
  • tworzenia projektów PPZ i raportów końcowych w oparciu o wytyczne AOTMiT;
  • wykorzystania w praktyce informacji zawartych w wydawanych przez Prezesa Agencji dokumentach


Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach oraz pogłębiania swojej wiedzy z zakresu tworzenia programów polityki zdrowotnej.Oficjalne otwarcie cyklu szkoleń


W dniu 01 października br. w siedzibie Agencji odbyło się spotkanie inauguracyjne otwierające cykl szkoleń w ramach projektu pn. „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.

Konferencję otworzył Prezes Agencji dr n. med. Roman Topór-Mądry przybliżając cel projektu oraz zadania Agencji. Podczas prezentacji przedstawione zostały informacje dot. projektu tj. wskazana została grupa odbiorców, działania realizowane w ramach projektu, omówione zostały wszystkie planowane szkolenia oraz zaprezentowano terminarz szkoleń na 2019 rok.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zachęcamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi
Projekt „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt ma na celu wsparcie obszaru zdrowia poprzez działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Większość zadań przedmiotowego projektu ma charakter edukacyjny. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2022 na terenie całego kraju.


Odbiorcami działań edukacyjnych są:

  • - w zakresie tworzenia projektów programów polityki zdrowotnej (PPZ), raportów końcowych z realizacji PPZ oraz wykorzystywania wniosków płynących z dowodów naukowych - przedstawiciele organów założycielskich podmiotów leczniczych, w tym pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, osoby biorące udział w tworzeniu regionalnej polityki zdrowotnej oraz przedstawiciele organizacji pacjentów;
  • - w zakresie procesu taryfikacji świadczeń gwarantowanych - osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych mających wpływ na decyzje w zakresie finansów oraz pracownicy działów finansowych, zamówień publicznych, rozliczeniowych, statystycznych i kodujących podmiotów leczniczych
  • - w zakresie tworzenia i adaptowania wytycznych zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (EBM – ang. Evidence-Based Medicine) dla kadry medycznej - pracownicy podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownicy organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawiciele organizacji pacjentów,
  • - w zakresie oceny technologii medycznych (HTA – ang. Health Technology Assessment) i EBM dla podmiotów tworzących system ochrony zdrowia w Polsce (Akademia HTA) - pracownicy podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownicy organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawiciele organizacji pacjentów

Projekt współfinasowany ze środków unii europejskiej